Iznosi oslobodjeni, odnosno izuzeti od oporezivanja porezom na dohodak gradjana

Iznosi oslobodjeni, odnosno izuzeti od oporezivanja porezom na dohodak gradjana

Vrsta podatka Iznos koji se ne oporezuje od 01.02.2015. do 31.01.2016. godine Iznos koji se ne oporezuje od 01.02.2016. godine

Naknade po čl. 18 Zakona o porezu na dohodak gradjana

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju 3,612.00 dinara 3,666.00 dinara
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji 2,618.00 dinara 2,201.00 dinara
Naknada troškova smeštaja na službenom putovanju u zemlji Prema priloženom računu Prema priloženom računu
Naknada troškova prevoza na službenom putovanju Prema priloženom računu Prema priloženom računu
Naknada troškova prevoza sopstvenim vozilom 6,322.00 dinara 6,322.00 dinara
Solidarna pomoć u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice 36,123.00 dinara 36,665.00 dinara
Jubilarna nagrada 18,060.00 dinara godišnje 18,331.00 dinara godišnje
Pokloni deci zaposlenih starosti do 15 godina povod Nove godine ili Božića 9,031.00 dinara 9,166.00 dinara

Primanja ostvarena po čl. 9 Zakona o porezu na dohodan građana

Pomoć porodici u slučaju smrti zaposlenog člana njegove porodice ili penzionisanog radnika 63,214.00 dinara 64,162.00 dinara
Stipendije i krediti učenika i studenata 10,837.00 dinara mesečno 11,000.00 dinara mesečno
Hranarina sportistima amaterima 9,031.00 dinara 9,166.00 dinara
Otpremnina pri odlasku u penziju Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu
Otpremnina koja se isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu

Iznos iz člana 146. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene, i premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene 5,420.00 dinara 5,501.00 dinara

Iznos iz člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene, i premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene 5,420.00 dinara 5,501.00 dinara

Iznos iz člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 11,000.00 dinara 11,165.00 dinara

Comments are closed